Research Article
BibTex RIS Cite

Covid-19 Pandemisinde İncinebilir Bir Grup Olan Adolesanlarda Uyku Kalitesi, Ruhsal Belirti ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Year 2023, Volume: 7 Issue: 2, 57 - 64, 27.12.2023

Abstract

ÖZET
Giriş:Bu çalışma COVID-19 pandemisinde incinebilir bir grup olan adolesanlarda uyku kalitesi, ruhsal belirti ve stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem:Retrospektif ve tanımlayıcı tasarımda yapılan çalışmanın örneklemini 12-24 yaş aralığında ve çalışmaya katılmayı kabul eden 332 birey oluşturmuştur. Veriler Kişisel bilgi formu, Kısa Semptom Envanteri (KSE), Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBTÖ) ve Pittsburg Uyku Kalite İndeksi (PUKİ) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde tanımlayıcı testler, student t testi, çoklu regresyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular:Çalışmaya katılan bireylerin ortalama yaşları 15,54±1,88 dir. Adolesan bireylerin %97,6’sı bekar, %78.3’ünün lise ve üniversite öğrencisi ve %80.7’si ailesi ile birlikte yaşamaktadır. Adolesan bireylerde COVID-19 pandemisi sırasında anskiyete, depresyon, hostilite, somatizasyon ve olumsuz benliği içeren ruhsal belirtilerin; stresle başa çıkma tarzlarından kendine güvenli yaklaşım, kendine güvensiz yaklaşım ve boyun eğici yaklaşımın uyku kalitesini etkilediği saptanmıştır. Ayrıca ruhsal belirtilerin varlığı ve stresle başa çıkma tarzları arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Stresle başa çıkma tarzlarından kendine güvenli yaklaşım ve sosyal destek arama yaklaşımı puanı arttıkça ruhsal belirtilerin azaldığı;boyun eğici yaklaşım puanı arttıkça ruhsal belirtilerin arttığı saptanmıştır.
Sonuç ve Öneri: Bu dönemde adolesanların ruhsal yönden zarar gördüğü saptanmıştır. Adolesanların desteklenmesi ve gelecekte ortaya çıkabilecek sorunlara karşı önlem alınması önerilmektedir.

References

  • Şahin, NH ve Durak A. Stresle Basa Çıkma Tarzları Ölçeği: Üniversite Öğrencileri için Uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi 1995; 10(34), 56-73.
  • Targa AS, Benítez ID, Moncusí-Moix A et al. Decrease in sleep quality during COVID-19 outbreak. Sleep Breath 2021; 1055–1061
Year 2023, Volume: 7 Issue: 2, 57 - 64, 27.12.2023

Abstract

References

  • Şahin, NH ve Durak A. Stresle Basa Çıkma Tarzları Ölçeği: Üniversite Öğrencileri için Uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi 1995; 10(34), 56-73.
  • Targa AS, Benítez ID, Moncusí-Moix A et al. Decrease in sleep quality during COVID-19 outbreak. Sleep Breath 2021; 1055–1061
There are 2 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Services and Systems (Other)
Journal Section Research Article
Authors

Meral Kelleci 0000-0001-8853-4645

Havva Tel

Deniz Kurtaran

Özge Kısaoğlu

Publication Date December 27, 2023
Submission Date November 9, 2023
Acceptance Date December 14, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA Kelleci, M., Tel, H., Kurtaran, D., Kısaoğlu, Ö. (2023). Covid-19 Pandemisinde İncinebilir Bir Grup Olan Adolesanlarda Uyku Kalitesi, Ruhsal Belirti ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 7(2), 57-64.